De la mà de la gent de Minimilks, l’agència de comunicació creativa de Girona amb qui col·laboro habitualment, he tingut la oportunitat de participar de manera activa en la definició del nou pla de comunicació de l’Associació Catalana d’Universitats Públiques (ACUP).

En aquest cas, l’objectiu s’ha centrat en aconseguir aportar a l’equip tècnic de l’entitat d’un marc de treball estructurat, on es plantegen les accions a desenvolupar a fi d’assolir els objectius definits tant pel que fa a públics com missatges.

Així, s’estructura el projecte en quatre fases:

  • una primera fase d’auditoria i anàlisi actual de l’entitat (que estan comunicant, canals, materials, a qui ens dirigeixen, a qui arriben…),
  • una segona fase més centrada en la definició dels objectius estratègics, establint les línies de comunicació i identificant els públics.
  • a la tercera fase, focalitzada en la concreció de les accions de comunicació segons les línies de comunicació establertes, definint temporalitats, públics objectiu, prioritats i costos d’execució aproximats per a cada acció.
  • la darrera fase del projecte és quan es realitza una darrera revisió conjunta del Pla, i s’estableixen els propers passos a seguir.

Amb aquest nou Pla de Comunicació, l’equip tècnic de l’ACUP ha obtingut un guió que estableix les pautes a seguir, els ajuda a afrontar millor les necessitats comunicatives del seu dia a dia, i els permet tenir un major coneixement dels públics, canals, i estratègies a seguir en funció de cada cas.

Fotografia: